Rys historyczny  

Rys historyczny

Rodowód Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej w Radomiu sięga roku 1988, kiedy jeszcze w Polsce panowała gospodarka scentralizowana. Wtedy to powstało Stowarzyszenie Prywatnych Garbarzy, które odegrało dużą rolę w przygotowaniu polskiego garbarstwa do nowych realiów gospodarki wolnorynkowej. Celem Stowarzyszenia było działanie na rzecz prywatnych przedsiębiorców m.in. reprezentowanie ich wobec ówczesnych władz oraz zabieganie o przydziały surowca i chemikaliów dla garbarni.

W roku 1994 z inicjatywy środowiska radomskiego, stanowiącego trzon polskiego garbarstwa, powstała Polska Izba Gospodarcza Garbarzy, będąca samorządem gospodarczym o znaczeniu ogólnopolskim. Nowo powstała Izba skupiała około 120 firm, a więc prawie wszystkie znaczące polskie garbarnie, w tym wszystkie istniejące wówczas duże przedsiębiorstwa państwowe. Władze statutowe Izby podjęły szereg inicjatyw w zakresie porządkowania rynku surowcowego, legislacji, promocji polskiego garbarstwa oraz współpracy z zagranicą.

Polska Izba Gospodarcza Garbarzy ulegała dalszym przekształceniom. Zarząd i członkowie doszli do wniosku, że nie można oddzielać garbarstwa od przetwórstwa skór oraz produkcji od handlu. Wszystko to stanowi bowiem jedną branżę, której interesy reprezentuje Izba. W związku z tym w 1998r. nastąpiła zmiana nazwy organizacji na Polską Izbę Garbarzy, Przetwórców Skóry i Handlu.

Na Walnym Zgromadzeniu we wrześniu 2004r. Izba otrzymała nową nazwę:
Polska Izba Branży Skórzanej z siedzibą w Radomiu.


W 2010 roku PIBS została przemianowana na 

Ogólnopolską Izbę Branży Skórzanej z siedzibą w Radomiu

i pod nazwą tą funkcjonuje do dziś.
Strony internetowe