Rzeczoznawcy  

List poparcia do Ministra Sprawiedliwości

POLSKA IZBA PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO
91-462 Łódź, ul. Zgierska 73
tel (42) 636 12 21  fax (42) 636 09 24 
sekretariat@pips.pl pips@pips.pl
www.pips.pl
NIP: 725-001-19-65

Łódź, dnia 15 stycznia 2018 r.
List poparcia do Ministra Sprawiedliwości

PISMO DO MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej w Radomiu przy wsparciu Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego w Łodzi, w imieniu rzeczoznawców zrzeszonych w obu Izbach wysłała pismo do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, Breitling Replica w/s uregulowania statutu biegłych sądowych.
PISMO DO MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Rzeczoznawcy

W związku z uchwałą zarządu Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej, od 1 stycznia zmieniają się zasady bycia rzeczoznawcą w OIBS.
Rzeczoznawcy

Informacje na temat rzeczoznawców zrzeszonych w Ogólnopolskiej Izbie Branży Skórzanej można uzyskać w siedzibie OIBS

tel. (48) 362-16-53
tel. 501-711-193
tel. 501-711-194

Aby otrzymać uprawnienia rzeczoznawcy OIBS należy:

1.Zapoznać się z Regulaminem Rzeczoznawcy OIBS.
2.Wypełnić i przesłać do biura OIBS podpisane czytelnie formularze ANKIETYDEKLARACJI RZECZOZNAWCY  i REGULAMINU  (do pobrania poniżej).

Weryfikacji kandydata na rzeczoznawcę dokonuje komisja d.s. rzeczoznawców, która po zapoznaniu się ze złożoną dokumentacją sprawdza jego wiedzę podczas rozmowy kwalifikacyjnej w siedzibie OIBS.


Regulamin Rzeczoznawcy Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej

Rzeczoznawca – specjalista powołany do wykonania orzeczenia czy opinii w sprawach spornych, wchodzących w zakres jego kwalifikacji fachowych; biegły, ekspert. 

 1. Rzeczoznawcę obowiązują zasady etyki ogólnoludzkiej a ponadto zasady dobrych obyczajów rzeczoznawcy.
 2. Rzeczoznawca nie może usprawiedliwiać posłuszeństwem ani lojalnością swego zachowania sprzecznego z zasadami dobrych obyczajów rzeczoznawcy.
 3. W sytuacji, gdy dobre obyczaje rzeczoznawcy popadają w kolizję z innymi ogólnie akceptowalnymi systemami wartości, rzeczoznawca powinien dokonywać wyboru na podstawie własnej refleksji i osobistej decyzji  w każdym konkretnym przypadku moralnego konfliktu.
 4. Rzeczoznawca powinien ustawicznie poszerzać i pogłębiać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności.
 5. Rzeczoznawcę obowiązuje postawa krytyczna.
 6. Rzeczoznawca wyraża swą opinię o przedmiocie ekspertyzy wnikliwie, bezstronnie i konkretnie.
 7. Niedopuszczalne jest stosowanie określeń złośliwych lub obraźliwych  w stosunku do którejkolwiek ze stron sprawy, której ekspertyza dotyczy.
 8. Rzeczoznawca nie działa złośliwie na szkodę reputacji zawodowej innego rzeczoznawcy.
 9. Rzeczoznawca nie uzależnia jakości swej pracy od wysokości wynagrodzenia.
 10. Rzeczoznawca podejmuje się opracowania ekspertyzy lub jej części tylko w zakresie swojej specjalności i tylko wtedy, kiedy może ją oprzeć na odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu.
 11. Rzeczoznawca poprzedza każdą ekspertyzę wyraźnym stwierdzeniem w czyim imieniu i dla kogo została o­na opracowana.
 12. Rzeczoznawca opracowuje każdą ekspertyzę rzetelnie i odpowiedzialnie, w oparciu o aktualny stan wiedzy i pełne rozpoznanie istotnych faktów i okoliczności.
 13. Rzeczoznawca przy opracowaniu ekspertyzy nie sugeruje się oczekiwaniami zleceniodawcy i nie dopuszcza, aby presja zleceniodawcy wywarła wpływ na merytoryczną zawartość ekspertyzy.
 14. Rzeczoznawca, aby uniknąć podejrzenia o stronniczość odmawia opracowania ekspertyzy, której część i końcowe wnioski miałyby związek z jego interesem osobistym.
 15. Rzeczoznawca nie wykorzystuje na szkodę zleceniodawcy ani dla osiągnięcia niesłusznych korzyści własnych informacji uzyskanych w związku z opracowaniem ekspertyzy.
 16. Rzeczoznawca w miarę swoich zainteresowań i możliwości, powinien wykorzystywać swoją wiedzę, intelekt i autorytet w praktycznej działalności dla dobra społecznego.
 17. Rzeczoznawca powinien uczestniczyć w życiu swojego środowiska zawodowego.
Strony internetowe