O OIBS  

BIURO OGÓLNOPOLSKIEJ IZBY BRANŻY SKÓRZANEJ W RADOMIU

    Zapewniamy pomoc swoim członkom w zakresie:

1. Fachowego doradztwa w zakresie podatków.
2. Sporządzania opinii w zakresie garbarstwa, futrzarstwa, obuwnictwa,
    skór i wyrobów skórzanych oraz maszyn i urządzeń przemysłu skórzanego.
3. Sporządzania projektów obiektów budowlanych oraz opiniowania projektów     budowlanych przez uprawnionych specjalistów z dziedziny ergonomii,
    BHP oraz p.poż.
4. Fachowego doradztwa w zakresie ochrony środowiska:
    - opinii technicznych o wpływie zakładów na środowisko naturalne;
    - projektów zbiorników wodnych;
    - operatów wodno-prawnych na pobór wody, odprowadzanie ścieków
      i eksploatację urządzeń wodnych;
    - wierceń i dokumentacji geotechnicznych dla budownictwa;
    - projektów i dokumentacji hydrogeologicznych studni wierconych
      i innych wraz z wykonawstwem i nadzorem geologicznym;
    - projektów i dokumentacji geologiczno - inżynierskich pod
      wysypiska, wylewiska i kompostownie;
    - operatów wodno-prawnych, pomiarów emisji pyłów i gazów.
5. Informacji o możliwościach kupna i sprzedaży maszyn i urządzeń
    w kraju i za granicą.
6. Informacji o możliwości kupna surowców i sprzedaży wyrobów gotowych.
7. Organizowania uczestnictwa w targach krajowych i międzynarodowych, jak     również w innych  wydarzeniach branżowych.

Izba podjęła działania na rzecz promocji szkolnictwa zawodowego oraz współpracy między przemysłem a edukacją techniczną oraz edukacją w zakresie mody w branży skórzanej.

Izba jest współorganizatorem Targów Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych na Międzynarodowych Targach Poznańskich.

Miesięczna składka z  tytułu przynależności do Izby wynosi 100zł.
Zapraszamy chętnych do współpracy!

Nr konta:
PEKAO SA O/Radom
76 1240 1789 1111 0000 0776 7593


ENGLISH

Countrywide Polish Chamber of Leather Industry based in Radom

We provide a range of trade associations services and assistance, including;
  1. Defending the leather industry's interests vis - a- vis the authorities in the areas of industrial and legal policy . 
  2. Preparing opinions in the area of tanning, fur business, shoe industry
  3. Issuing of architectural projects and giving the opinion about the architectural projects by entitled expert from ergonomics, health and safety at work and fire regulations.
  4. Expert consulting in the area of environmental protection .
  5. Monitoring the preparation of standards and providing the members with the information about current legal requirements.
  6. Facilitating members' participation in the leather Fairs - domestic and foreign, as well as other events.
  7. Promoting the cooperation between industry and technical and fashion education in the leather branch.

Countrywide Polish Chamber of Leather Industry based in Radom is the co-organizer of the BTS Exhibition of Shoes, Leather and Leather Goods in the Poznan Fashion Fair.Strony internetowe