Aktualności  

Walczymy z kryzysem !

18 lutego br w gmachu Sejmu RP odbyło się spotkanie Prezydium Komisji Nadzwyczajnej "Przyjazne Państwo" w sprawie zmian prawnych dotyczących przemysłu lekkiego w związku z kryzysem na rynkach finansowych. W obradach uczestniczył Prezydent Izby Kazimierz Klepaczewski.

W związku z tragiczną sytuacją polskiej branży skórzanej i koniecznością dokonania zmian prawnych, które by ją poprawiły proponujemy:
1. Rozporządzeniem Rady Ministrów wprowadzić obowiązek składania oświadczeń przez wszystkich importerów skóry i wyrobów skórzanych odnośnie tego, że towar wprowadzony w polski obszar celny nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia z podaniem ilości wprowadzonego towaru.
Uzasadnienie
Polska Norma PN- 74/P-22159 określa jakich substancji szkodliwych dla zdrowia nie może zawierać skóra i wyroby skórzane. Rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu Norma ta została wprowadzona jako obowiązująca w 1994 roku. W chwili obecnej wykaz tych substancji wyszczególniony jest w międzynarodowej normie IUC 18 oraz DIN 53314. Substancje te są kancerogenne, mutagenne, alergenne. Aby polski producent mógł wyeksportować towar za granicę musi składać takie oświadczenia i certyfikaty. Do tej pory nikt w Polsce tego nie wymaga od importerów. Dodatkowa korzyść to możliwość opanowania niekontrolowanego importu odprawianego w takich portach jak np. Hamburg.
2. Uregulowanie ruchu przygranicznego z Białorusią, Ukrainą, Rosją jak również ograniczenie formalności przy zakupie wiz lub likwidacja wiz dla przedsiębiorców i firm ze Wschodu.
Uzasadnienie
Polskie firmy branży skórzanej głównego odbiorcę mają w krajach dawnego ZSRR. Przed wejściem Polski do strefy Schengen handel ten rozwijał się w miarę prawidłowo. Zbywano tam również znaczne ilości towarów importowanych z Azji. W momencie wejścia do strefy Schengen z powodu utrudnień wizowych i uszczelnienia granicy w kraju pozostają towary rodzimej produkcji jak również te importowane z Azji.
3. Włączenie branży skórzanej do programu działań w ramach projektów celowych dotyczących dofinansowania udziału w targach organizowanych w Poznaniu (BTS Targi Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych na Międzynarodowych Targach w Poznaniu).
Uzasadnienie
Polska branża skórzana w chwili obecnej przeżywa recesję. Marka polskich wyrobów skórzanych na rynkach zagranicznych nie jest wyrazista. Jak pokazuję badania rynkowe najlepsze wyniki osiągają firmy, które postawiły na promowanie własnej marki. W obecnej sytuacji ekonomicznej to właśnie marka przesądza o popularności produktu wśród konsumentów. Skonsolidowanie tych działań, głównie za względu na koszty, spowoduje bardziej efektywną promocję.
4. Sfera polityki gospodarczej:
• Wprowadzenie cen minimalnych na importowane grupy obuwia; ceny minimalne powinny wynikać z analizy cen sporządzanych przez GUS na poszczególne grupy towarów;
• Wzmożenie kontroli nad poziomem cen produktów i towarów przemysłu lekkiego wprowadzanych w obszar celny UE  - szczególnie kanałami leżącymi poza nadzorem celnym RP;
• Wprowadzenie obowiązkowych badań importowanych wyrobów i towarów na spełnianie parametrów humonoekologicznych, określających stopień oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie człowieka (substancje szkodliwe, metale ciężkie);
• Wyznaczanie w/w parametrów powinno być wykonywane przez polskie jednostki naukowo-badawcze legitymujące się odpowiednimi uprawnieniami potwierdzonymi certyfikatami.
5. Sfera polityki finansowej – propozycje do odpowiedzialnego przeanalizowania:
• Wprowadzenie sztywnego kursu PLN do Euro (poziom kursu wynikający z  analiz ekonomicznych i możliwości banku centralnego?);
• Wprowadzenie wspólnej waluty Euro (tak szybko jak to możliwe).

Realizacja tych postulatów uporządkuje sytuację na polskim rynku i umożliwi przetrwanie kryzysu.

Kazimierz KlepaczewskiStrony internetowe