Aktualności  

Komisja Europejska

Rozporządzenie Komisji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji oceny udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazuję projekt rozporządzenia zmieniającego załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do niektórych substancji sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość, kategorii 1A lub 1B.
Projekt będzie przedmiotem dyskusji w Komitecie REACH w marcu b.r.

Bardzo proszę o analizę i uwagi w terminie do dnia 15 marca 2018 roku.

Z poważaniem,
Piotr Zabadała

Naczelnik wydziału
Wydział Regulacji Przemysłowych
Departament Innowacji
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
tel. 22 262 95 36

Strony internetowe