Aktualności  

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze OIBS - 12 czerwca 2015r.

12.06.2015r. zgodnie z zapisami statutu Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze. Zebranie zorganizowane zostało w związanym od lat z branżą skórzaną Zespole Szkół Skórzano-Odzieżowych Stylizacji i Usług w Radomiu.

Tradycyjnie już zebranie rozpoczął hymn państwowy, po którym Prezydent OIBS Kazimierz Klepaczewski powitał zebranych. Na spotkanie zostali zaproszeni goście honorowi współpracujący z Izbą: Edyta Bonin-Kanikowska i Elżbieta Roeske z Międzynarodowych Targów Poznańskich, Wojciech Kniotek, dyrektor Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu oraz wieloletni rzeczoznawca Bronisław Skowroński, senior branży skórzanej. Prezydent Klepaczewski bardzo ceni sobie wiedzę i doświadczenie Pana Bronisława Skowrońskiego, dlatego w imieniu zarządu OIBS wręczył mu dyplom uznania „za wytrwałość i determinację oraz wszelkie zaangażowanie w działalność na rzecz branży skórzanej”. Życząc dalszych sukcesów podziękował Panu Skowrońskiemu za dotychczasową współpracę.   - Mam nadzieję, że będziemy się spotykać, jak dotychczas, na wszystkich imprezach branżowych – mówił Prezydent Klepaczewski. - Młodsi koledzy, z którymi dzieli się Pan doświadczeniem, powinni brać z Pana przykład. Mimo wieku, jakiego chciałbym dożyć, nie opuścił Pan żadnego ważnego spotkania, przyjeżdżając z Gdańska zarówno do Poznania, jak i Radomia. Bronisław Skowroński odbierając dyplom i kwiaty, podziękował za uznanie, lecz skromnie stwierdził, że nie wie czy zasłużył. - Coraz trudniej się nam pracuje. W branży brak jest współdziałania i jedności, dlatego, mimo intensywnych działań zarządu Izby nie możemy wyjść na prostą – mówił zwracając się do zebranych. – Sukces możemy osiągnąć jedynie przez wspólne solidarne działanie.
Prezydent Klepaczewski rozpoczynając formalną część zebrania, zaproponował Zbigniewa Gregorczyka na przewodniczącego a Beatę Żaczek na sekretarza. Obie kandydatury zostały zatwierdzone.
Przewodniczący Zbigniew Gregorczyk, zaczął od podziękowań złożonych na ręce Prezydenta OIBS Kazimierza Klepaczewskiego. – W imieniu członków Izby oraz Zarządu chciałbym podziękować osobie, która poświęca cały swój czas i zdrowie dla pracy na rzecz branży. Mimo przeciwności losu, które go spotkały, nie odesłał bez pomocy nikogo, kto się do niego zwrócił. Wraz z kwiatami, złożył Prezydentowi Klepaczewskiemu życzenia zdrowia i wytrwałości. Następnie zapoznał zebranych z programem, regulaminami oraz zaproponował członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia i Komisji Uchwał i Wniosków. W skład komisji Mandatowo-Skrutacyjnej weszli: Leszek Flisek, Wiesław Gralec i Tadeusz Lupa. W skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli: Marek Jakubowski, Jan Golonka, Jan Piechna. Program zebrania, regulaminy oraz kandydatury członków komisji zostały przyjęte przez zebranych jednogłośnie.
W kolejnym punkcie programu prezydent Klepaczewski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu OIBS za 2014r. Zarząd, spełniając statutowy obowiązek, skupia swe działania na załatwianiu bieżących spraw dotyczących członków Izby. W ostatnim okresie negatywny wpływ na branżę miała eskalacja konfliktu na wschodzie oraz anomalie pogodowe. Dużym problemem stały się narastające wzajemne zobowiązania finansowe. Niestety, członkowie Izby zapomnieli o instytucji Sądu Koleżeńskiego, za pośrednictwem którego powinny być podejmowane próby mediacji. Sprawy rozliczeń stały się częstym powodem kierowania przez przedsiębiorców spraw do sądów. Prezydent przypomniał, że to rozwiązanie ostateczne. Wizyty Prezydenta w przedsiębiorstwach na terenie całego kraju i jego działania na rzecz łagodzenia konfliktów, przynosiły efekty w postaci podpisywania ugody i polubownego określenia terminu spłat. Celem wyjazdów było również informowanie przedsiębiorców o najnowszych przepisach dotyczących podatków, ekologii i sprawozdawczości.
Jakość importowanego obuwia, odzieży i galanterii skórzanej to kolejny problem poruszony przez Prezydenta. Częste reklamacje dowodzą, że wyroby importowane są często wykonane niezgodnie z zasadami konstrukcji i technologii. Do rozpatrywania sporów między konsumentem a sprzedawcą powołany został przy OIBS zespół rzeczoznawców. Oprócz reklamacji konsumenckich, rzeczoznawcy OIBS oceniają szkody powstałe w przedsiębiorstwach w wyniku zalań, lub pożarów oraz występują w obronie członków Izby z oświadczeniami do sądów.
Szkolnictwo zawodowe to temat, który poruszany jest od dłuższego czasu. Branża jednoznacznie stwierdziła, że w zasadzie przestało ono istnieć. Stąd intensywne działania Izby na rzecz reaktywacji nauki zawodów związanych z branżą skórzaną. Prezydent Klepaczewski zaznaczył, że Izba jest na etapie uzgadniania przejęcia przez ministerstwo edukacji od samorządów szkół zawodowych takich jak Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych Stylizacji i Usług. Problem nie leży jednak wyłącznie w finansach, ale również w braku kadry kształcącej młodzież. Braki kadrowe zauważane są zarówno w szkołach średnich, jak i wyższych. Jedynym wyjściem jest, zdaniem Prezydenta Klepaczewskiego, sięgnięcie do zasobów przemysłu. Tam jeszcze można znaleźć ludzi, którzy mogliby przekazać posiadaną wiedzę młodszemu pokoleniu.
Trzeci już wyjazd przedsiębiorców branży skórzanej regionu radomskiego na Międzynarodowe Targi Poznańskie to ważny, jak podkreślił Prezydent Klepaczewski, punkt w działaniach Izby. Wiosenną edycję Salonu Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych, dzięki porozumieniu między OIBS a Gminą Miasta Radomia, kolejny raz zdominowali członkowie Izby z okręgu radomskiego. Tym razem trzynaście firm prezentowało swoje wyroby pod logo RADOM - SIŁA W PRECYZJI. Prezydent Klepaczewski potwierdził, że zgodnie z zapewnieniami prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego, współpraca Izby z Urzędem Miasta będzie w tym zakresie kontynuowana. OIBS planuje ponadto rozszerzenie projektu na okręg nowotarski i Wielkopolskę.
Prezydent przypomniał również wyjazd delegacji Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej do Mediolanu na Targi Simac Tanning Tech. Przedstawiciele OIBS dzięki zaproszeniu wystosowanemu do Izby przez ambasadę Włoch, uczestniczyli w sympozjach i konferencjach organizowanych podczas targów. Mieli również okazję odwiedzić stoiska renomowanych na świecie firm i zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi dla branży skórzanej.
Kolejnym zagadnieniem była sprawa przyznawania przez Główny Inspektorat Weterynaryjny certyfikatów na wywóz skór surowych z Polski do Chin. Niestety, jak przyznał Prezydent Klepaczewski, na tym polu również zdarzają się nadużycia. Żadna Polska firma nie uzyskała jak dotąd takiego dokumentu, ale działające na terenie naszego kraju zagraniczne przedsiębiorstwa (włoskie, niemieckie, holenderskie) wywożą surowiec na podstawie własnych certyfikatów. Sprawę tę Izba również będzie monitorować.
Po wystąpieniu Prezydenta Klepaczewskiego zebrani zostali zapoznani ze sprawozdaniem finansowym OIBS za 2014r., planem finansowym na 2015r. oraz sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej i Mandatowo-Skrutacyjnej stwierdzającej prawomocność obrad. Następnym punktem zebrania była dyskusja. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Zbigniew Gregorczyk zauważył, że większość delegatów na Walne to absolwenci, lub byli pracownicy szkoły – gospodarza zebrania. W ich imieniu podziękował obecnej na sali dyrektor szkoły Ewie Osińskiej za przygotowanie miejsca i zorganizowanie obrad.
Czas przeznaczony na dyskusję rozpoczął się wystąpieniem Włodzimierza Janasa jednego z rzeczoznawców zespołu działającego przy Ogólnopolskiej Izbie Branży Skórzanej. Zapoznał on zebranych z tematem reklamacji i opinii wydawanych przez rzeczoznawców w świetle obowiązującej od 25 grudnia 2014r. nowej ustawy. Wybiórcze nagłaśnianie w mediach praw konsumentów stało się problemem producentów obuwia. Obecnie prawie każda reklamacja zawiera w sobie żądanie zwrotu gotówki. Dlatego wielkie znaczenie ma inicjatywa Izby powołania zespołu rzeczoznawców. Reklamację rozpatruje trzech rzeczoznawców, co wpływa na zwiększenie bezstronności opinii oraz odpowiednie interpretowanie występujących w reklamowanym produkcie uszkodzeń. Włodzimierz Janas, jako przedstawiciel producenta obuwia firmy REN BUT uważa, że ustawa zawiera wiele nieprecyzyjnych zapisów. Dają one konsumentom pole do interpretacji reklamacji na swoją korzyść. Rzeczoznawcy muszą więc orzec, czy rzeczywiście wystąpiła istotna niezgodność z umową, czy wyrób został uszkodzony z winy użytkownika. Spory konsumentów ze sprzedawcami oraz między producentami obuwia a producentami półfabrykatów nasiliły się po zniesieniu obligatoryjnych Polskich Norm. - Obecnie panuje dowolność. – mówił. - Producent półfabrykatów do produkcji obuwia (dotyczy to również skór) nie musi dostarczać żadnego dokumentu, który potwierdzałby właściwości produkowanego przez siebie materiału. Winę za powstałe błędy technologiczne ponosi producent końcowego produktu, jakim jest obuwie. Zbigniew Gregorczyk, członek zespołu rzeczoznawców Izby podzielił zdanie Włodzimierza Janasa. – Klienci obecnie twierdzą, że niezależnie od czasu i intensywności eksploatacji obuwia, z byle powodu mogą odstąpić od umowy. Powody reklamacji to również szeroki temat, a inwencja klientów w tej kwestii często graniczy niemal z absurdem – dodał.
Następnie głos zabrał reprezentujący firmę TERRA-BIS Leszek Flisek. Zapoznał on zebranych z najnowszymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska oraz sprawozdawczości i kar, które mogą dotyczyć przedsiębiorców.
Mirosław Brych z firmy UNISKÓR, kontynuując temat rzeczoznawców, zwrócił uwagę, że rzeczoznawstwo zaczyna nabierać rangi zawodu. Poinformował on zebranych, że przygotowywany jest projekt ustawy sankcjonującej zawód rzeczoznawcy. - Wielu rzeczoznawców nie pracuje w zawodzie. Są oni zrzeszani w wielu organizacjach, a ich kwalifikacje bywają różne, często bardzo niskie. Mimo tego są powoływani przez sądy, jako biegli sądowi, a czasami dokonują oceny wyrobu nawet go nie widząc. Ustawa ma zawierać zapisy wprowadzające odpowiedzialność cywilną biegłych. Idzie za tym ochronę prawną i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapewniane rzeczoznawcom przez organizacje zrzeszające. Wyeliminuje to rzeczoznawców indywidualnych.
Swój głos dołączył Kazimierz Klepaczewski. Zaznaczył, jak ważna jest w pracy rzeczoznawcy etyka.- Rzeczoznawca, czy biegły sądowy powinien w swej opinii opierać się nie tylko na fachowej wiedzy, ale również kierować się etyką. Niestety częste są przypadki pisania opinii na korzyść tego, kto za tę opinię płaci.

Po dyskusji przyjęto sprawozdanie za 2014r., plan finansowy na 2015r. oraz udzielono absolutorium Prezydentowi OIBS i Zarządowi OIBS. Przewodniczący komisji mandatowo skrutacyjnej Leszek Flisek przedstawił protokół z prac komisji i potwierdził ważność obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego OIBS 2015. Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Marek Jakubowski odczytał przyjęte w trakcie zebrania uchwały oraz przyjęte wnioski:

  1. intensyfikowanie działań na rzecz reaktywacji szkolnictwa zawodowego branży skórzanej na poziomie średnim i wyższym,

  2. zainicjowanie działań w kierunku uściślenia normalizacji wymagań dla materiałów stosowanych do produkcji obuwia,

  3. podjecie wysiłków mających na celu doprecyzowanie wymagań związanych z zasadnością reklamacji wyrobów przemysłu skórzanego.

Kończąc zebranie Prezydent Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej Kazimierz Klepaczewski wyraził wdzięczność wszystkim, którzy w ostatnim, trudnym dla niego czasie wspierali go duchowo i materialnie. – Nie zapomnę o tym nigdy. Będzie mnie to mobilizowało do dalszego działania dla dobra branży. Życzę wszystkiego dobrego i szczęśliwego powrotu do domu.


Relacja fotograficzna z zebrania w naszej zakładce GALERIA:

GALERIA
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze OIBS - 12 czerwca 2015r
Strony internetowe